foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel. 044-242086
lamtakong04@gmail.com
Lamtakong

Login Form

April 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

-การจัดทำสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
-แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
-ความเชื่มโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรีชา หล้าวิเศษ)
-รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบิหาร ระดับต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ และนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน)
-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสืบสกุล แสนเตปิน)
-รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.)
-การแก้ไขปรับปรุงรหัสด้วยพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Search

YOUTUBE

note22     mon1   note33

เพื่อความสมบูรณ์ในการรับชมกรุณาปรับความละเอียดที่ 1024x768


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242086 โทรสาร 044-242525 E-Mail : lamtakong04@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สื่อสารและสารสนเทศโครงการฯลำตะคอง

...............