foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel.044-242086
lamtakong04@gmail.com
Lamtakong

ผู้อำนวยการโครงการฯ

 

Poror

นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข

ผู้อำนวยการโครงการฯ

May 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Today 31

Yesterday 57

Week 258

Month 1215

All 90901

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

สำนักงานชลประทานที่  กรมชลประทาน

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2482  บริเวณที่ราบในลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง  ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาชนจะปิดทำนบหรือหลุกเพื่อทดน้ำขึ้นไปใช้  แต่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนน้ำอยู่  กรมชลประทานจึงได้มีโครงการทดและส่งน้ำลำตะคองเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งลำตะคองในท้องที่อำเภอเมือง  กับบางส่วนของอำเภอขามทะเลสอและเฉลิมพระเกียรติ  โดยสร้างเป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำขึ้น   9 แห่ง อยู่ในลำบริบูรณ์  5 แห่ง  คือ ที่บ้านโคกแฝก บ้านทุ่ง บ้านโพธิ์เตี้ย บ้านนาตม บ้านจอหอ  และในลำตะคอง    4   แห่ง  คือ บ้านมะขามเฒ่า   บ้านคนชุม  บ้านข่อยงาม   และบ้านกันผม   เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รวมประมาณ  100,000  ไร่

 การก่อสร้างได้เริ่มใน พ.ศ. 2482  และเริ่มส่งน้ำได้เมื่อเสร็จเป็นตอน ๆ ไป  งานเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2500  สิ้นเงินค่าก่อสร้าง  18,700,000  บาท

                 หลังจากมีทางรถไฟไปถึงจังหวัดนครราชสีมา  และได้ต่อไปยังบางจังหวัดบ้างแล้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟและเป็นแหล่งกลางของกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่มีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง  คือ  กันดารน้ำ  โดยเฉพาะน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ตัวจังหวัดซึ่งมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น

                   ฉะนั้น  จึงจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำทางต้นน้ำของลำตะคองซึ่งเป็น  1  ใน 16  แห่ง  ที่กรมชลประทานได้เลือกไว้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในที่ราบสองฝั่งลำน้ำ  โดยได้เริ่มงานก่อสร้างเบื้องต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 สิ้นค่าใช้จ่ายรวม 236  ล้านบาท

                   ที่อำเภอสูงเนิน  ประชาชนได้ขุดคลองจากลำตะคองเพื่อส่งน้ำไปใช้ทำนา  น้ำได้ไหลลงทางคลองที่ขุด  กัดเซาะคลองกว้างขึ้นเป็นลำดับ  ทำให้ลำตะคองตอนใต้เขื่อนลงไปเริ่มตื้นเขิน  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไป  กรมชลประทานจึงได้สร้างท่อปากคลองเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ส่งไปใช้  รวม  2  แห่ง  ช่วยเหลือเนื้อที่เพาะปลูกได้  6,000  ไร่  โดยได้เริ่มสร้างใน  พ.ศ.  2496  แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2499  สิ้นค่าใช้จ่าย  310,000  บาท  ต่อมากรมชลประทานได้พิจารณาสร้างเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำในพื้นที่ลำตะคองตอนบนเพิ่มขึ้นอีก  2  แห่ง  ที่บ้านมะเกลือใหม่  และที่บ้านกุดหิน  พร้อมระบบชลประทาน  27,540  ไร่  เริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช  2523  แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช  2528

สรุปผลการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะคองโดยกรมชลประทาน

แบ่งออกเป็น 5 ระยะ  ดังนี้

          ระยะที่ สร้างประตูระบายน้ำอัษฎางค์    เพื่อการประปาใน  จ.นครราชสีมา  (พ.ศ.2472)

          ระยะที่ สร้างเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ (ขรน.)  และระบบส่งน้ำในลำตะคองตอนล่าง 4 แห่ง และลำบริบูรณ์  5  แห่ง  (พ.ศ.2482 – พ.ศ.2500) ได้แก่

                   1.  ขรน.โคกแฝก   ต.ขามทะเลสอ   อ.ขามทะเลสอ   จ.นครราชสีมา (ลำบริบูรณ์)

                   2.  ขรน.บ้านทุ่ง    ต.สีมุม   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำบริบูรณ์)

                   3.  ขรน.โพธิ์เตี้ย   ต.ปรุใหญ่   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำบริบูรณ์)

                   4.  ขรน.นาตม   ต.หนองกระทุ่ม   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำบริบูรณ์)

                   5.  ขรน.จอหอ   ต.จอหอ   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำบริบูรณ์)

                   6.  ขรน.มะขามเฒ่า   ต.บ้านใหม่   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำตะคอง)

                   7.  ขรน.คนชุม   ต.ปรุใหญ่   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำตะคอง)

                   8.  ขรน.ข่อยงาม   ต.หัวทะเล   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา (ลำตะคอง)

                   9.  ขรน.กันผม   ต.พระพุทธ   อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครราชสีมา (ลำตะคอง)

          ระยะที่ สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำลำตะคอง  ที่ ต.คลองไผ่  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  (พ.ศ.2507 – พ.ศ.2512)

ระยะที่ สร้างเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ (ขรน.) ในลำตะคองตอนบน 2 แห่ง (พ.ศ.2512 – 2523)

                   1.  ขรน.มะเกลือใหม่   ต.มะเกลือใหม่   อ.สูงเนิน   จ.นครราชสีมา

                   2.  ขรน.กุดหิน   ต.โคราช   อ.สูงเนิน   จ.นครราชสีมา

          ระยะที่ สร้างอาคารแบ่งน้ำ และคลองผันน้ำ (พ.ศ.2554 – 2555)

                   1.  อาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2554 – 2555)

                      2.  คลองผันน้ำจาก ขรน.โคกแฝกสู่บึงพุดซา (พ.ศ.2554 –  ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ)

 

 

Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

YOUTUBE

Note Left00Left   Note Right00

เพื่อความสมบูรณ์ในการรับชมกรุณาปรับความละเอียดที่ 1024x768


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242086 โทรสาร 044-242525 E-Mail : lamtakong04@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

ลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง